Studio Słońca i Wizażu VIVA zostało zało­żone 17 sierp­nia 1998 roku. Najpierw mie­ściło się w daw­nym Domu Handlowym „Kłos”, potem na Alei Wojska Polskiego , od 1999 r. mam swój lokal w Rynku i tak też podą­żali za nami nasi stali klienci.
(więcej...)

 •           zapra­szamy na

  KWAS HIALURONOWY!!!

  bez­bo­le­sne wypeł­nia­nie zmarsz­czek, bruzd i gęsto­ści skóry :)

  wypeł­nia­nie ust, gła­dzin czoła

  ostrzy­ki­wa­nie skóry głowy w walce z wypa­da­ją­cymi wło­sami i łysieniem

   

 • wrze­sień i październik

  pn– pt 10.00 — 17.00

                                                                                                                                      sobota NIECZYNNE

   

               

Pakiety na zabiegi

/karnety na solarium, pielęgnację stóp

zabiegi na uslugi kosmetyczne i solarium
 • MEZOTERAPIA IGŁOWA

  Mezoterapia igłowa jest nie­chi­rur­giczną metodą pozwa­la­jącą przy­wró­cić skó­rze piękny, zdrowy wygląd. To jeden z naj­po­pu­lar­niej­szych i naj­sku­tecz­niej­szych zabie­gów rege­ne­ra­cyj­nych. Cechuje go bez­bo­le­sność dzięki znie­czu­le­niu oraz natych­mia­stowa sku­tecz­ność. Zabieg polega na bez­po­śred­nim wstrzyk­nię­ciu w skórę nie­wiel­kich dawek sub­stan­cji lecz­ni­czych w miej­sca zmie­nione cho­ro­bowo. Skład dostar­cza­nego kok­tajlu uza­leż­niony jest od potrzeb pacjentki oraz rodzaju wyko­ny­wa­nego zabiegu. Wstrzykiwane leki to m.in.: kwas hia­lu­ro­nowy, L-karnityna, kofe­ina, inhi­bi­tory ela­stazy, kok­tajle wita­mi­nowe itp. Mezoterapia wyko­ny­wana jest metodą „z ręki”  cie­niutką igłą 27G 1/2, są to igły cień­sze od igieł insu­li­no­wych (więcej...)
 • Łysienie androgenne, plackowate, wypadanie włosów

   

  Wypadanie wło­sów, łysie­nie andro­genne męż­czyzn i kobiet, łysie­nie plac­ko­wate, łupież — wszyst­kie te przy­padki są jed­nym z naj­częst­szych wska­zań do mezo­te­ra­pii igło­wej. Zabieg wyka­zuje dużą sku­tecz­ność. Dzieje się tak, ponie­waż igła prze­bija się przez war­stwę rogową naskórka co powo­duje znaczne wzmoc­nie­nie struk­tury włosów

  Zabieg polega na ostrzy­ki­wa­niu skóry głowy. Wkłucia nastę­pują co 1 — 1,5 cm.  W mikro­iniek­cjach poda­wane są (więcej...)

 • Ostrzykiwanie twarzy i wypełnianie zmarszczek i bruzd kwasem hialuronowym

   

  przed                                   po

  Zabieg polega na poda­niu usie­cio­wa­nego kwasu hia­lu­ro­no­wego w płyt­sze lub głęb­sze war­stwy skóry w celu wypły­ce­nia lub reduk­cji zmar­szek i bruzd. Najczęściej pod­da­wane iniek­cji są: bruzda nosowo-wargowa, mario­netki, gła­dziny czoła, dolina łez oraz usta. Kwasem hia­lu­ro­no­wym popra­wiamy też gestośc skóry powo­du­jac jej „wypeł­nie­nie” oraz mode­lu­jemy owal poda­jac pre­pa­rat na okostna metoda kaniu­lową (więcej...)

 • Leczenie wrastających paznokci — *klamry*

  zabiegi na wrastajace paznokcie klamry 3TOCo to jest wra­sta­jący pazno­kieć? Jest to sytu­acja, gdy boczne czę­ści paznok­cia palu­cha stopy pod­wi­jają się pod ota­cza­jącą go skórę (tak zwany wał paznok­ciowy) i rosnąc wbi­jają się w nią, co wywo­łuje ból i stan zapalny wału paznok­cio­wego. Paznokieć może wra­stać tylko po jed­nej stro­nie albo po obu stro­nach palca rów­no­cze­śnie. Problem wra­sta­ją­cych paznokci doty­czy ludzi w każ­dym wieku nie­za­leż­nie od płci (więcej...)

 • Mikrodermabrazja korundowa

  mikrodermobrazja korundowaNasza oferta zabie­gów oczysz­cza­nia skóry skie­ro­wana jest do wszyst­kich Państwa nie­za­leż­nie od wieku, płci czy rodzaju skóry. Dla każ­dego indy­wi­du­al­nie zostaje dopa­so­wany rodzaj oczysz­cza­nia (manu­alne, kawi­ta­cja, mikro­der­mo­abra­zja). Ważne w pie­lę­gna­cji skóry jest aby przy­naj­mniej dwa razy w roku dokład­nie ją oczy­ścić. Komórki naskórka żyją śred­nio 27 dni potem stają się mar­twe i odpa­dają. (więcej...)

 • Mezoterapia bezigłowa

  mezoterapiaMezoterapia bez­i­głowa jest to naj­no­wo­cze­śniej­szy, nie­in­wa­zyjny sys­tem odmła­dza­nia skóry oraz reduk­cji cel­lu­litu i tkanki tłusz­czo­wej. Stanowi alter­na­tywę dla kla­sycz­nej mezo­te­ra­pii igło­wej. Mezoterapia bez­i­głowa wyko­rzy­stuje w swoim dzia­ła­niu zja­wi­sko elek­tro­po­ra­cji. Polega ona na uży­ciu spe­cjal­nej fali elek­tro­ma­gne­tycz­nej wystę­pu­ją­cej w postaci impulsów.

  (więcej...)

 • Kawitacja

  Nasza oferta zabie­gów oczysz­cza­nia skóry skie­ro­wana jest do wszyst­kich Państwa nie­za­leż­nie od wieku, płci czy rodzaju skóry. Dla każ­dego indy­wi­du­al­nie zostaje dopa­so­wany rodzaj oczysz­cza­nia (manu­alne, kawi­ta­cja, mikro­der­mo­abra­zja). Ważne w pie­lę­gna­cji skóry jest aby przy­naj­mniej dwa razy w roku dokład­nie ją oczy­ścić. Komórki naskórka żyją śred­nio 27 dni potem stają się mar­twe i odpa­dają. Część z nich „nie chce odkleić” się od naskórka i zale­ga­jąc pro­wa­dzi do pato­lo­gii. (więcej...)

 • Zamykanie naczynek krwionośnych

  zamykanie naczynek krwionosnychRozszerzone i pęka­jące naczynka krwio­no­śne na twa­rzy to poważny pro­blem medyczny i este­tyczny dla wielu kobiet w róż­nym wieku. Cera naczyn­kowa powinna być pie­lę­gno­wana z tą samą pie­czo­ło­wi­to­ścią jak cera bar­dzo wraż­liwa. W jej pie­lę­gna­cji należy bowiem zwra­cać uwagę przede wszyst­kim na pro­fi­lak­tykę i wła­ściwą pie­lę­gna­cję skóry. Proponujemy Państwu indy­wi­du­alny dobór pro­fe­sjo­nal­nych kosme­ty­ków, (więcej...)

 • Oczyszczanie twarzy

  oczyszczanie twarzyNasza oferta zabie­gów oczysz­cza­nia skóry skie­ro­wana jest do wszyst­kich Państwa nie­za­leż­nie od wieku, płci czy rodzaju skóry. Dla każ­dego indy­wi­du­al­nie zostaje dopa­so­wany rodzaj oczysz­cza­nia (manu­alne, kawi­ta­cja, mikro­der­mo­abra­zja). W pie­lę­gna­cji skóry ważne jest aby przy­naj­mniej dwa razy w roku dokład­nie ją oczy­ścić. Komórki naskórka żyją śred­nio 27 dni potem stają się mar­twe i odpa­dają. (więcej...)

 • Odciski i pękające pięty

  odciski, pielegnacja pietZabieg chi­rur­gicz­nego usu­wa­nia odci­sków modzeli, nagniot­ków wyko­ny­wany jest na naj­wyż­szej kla­sie sprzę­cie nie­miec­kiej firmy Gerlach. Usuwanie odbywa się przy pomocy fre­zów próż­nio­wych i daje 90% pew­ność, że odcisk czy modzel nie odbu­duje się. Każdy pacjent jest dokład­nie dia­gno­zo­wany, oce­niane są wady stopy bo to one są przy­czyną rodzą­cych się odci­sków. Udzielamy porad jak dbać o stopy aby mogły się cie­szyć jak naj­lep­szą kon­dy­cją przez wiele lat. (więcej...)