Kawitacja

Nasza oferta zabie­gów oczysz­cza­nia skóry skie­ro­wana jest do wszyst­kich Państwa nie­za­leż­nie od wieku, płci czy rodzaju skóry. Dla każ­dego indy­wi­du­al­nie zostaje dopa­so­wany rodzaj oczysz­cza­nia (manu­alne, kawi­ta­cja, mikro­der­mo­abra­zja). Ważne w pie­lę­gna­cji skóry jest aby przy­naj­mniej dwa razy w roku dokład­nie ją oczy­ścić. Komórki naskórka żyją śred­nio 27 dni potem stają się mar­twe i odpa­dają. Część z nich „nie chce odkleić” się od naskórka i zale­ga­jąc pro­wa­dzi do pato­lo­gii.Oczyszczanie to więc nie tylko usu­nię­cie zaskór­ni­ków to także pozby­cie się mar­twego ma skóra, który nie pozwala np.: dobrze wchła­niać się kre­mom, nawet naj­lep­szy krem działa tylko w kil­ku­na­stu pro­cen­tach. Martwy naskó­rek rów­nież ogra­ni­cza oddy­cha­nie skó­rze przez co cera wydaje się szara, zmę­czona, nie­do­ży­wiona, atro­ficzna.  Zabieg roz­po­czyna się wywia­dem kosme­tycz­nym, po któ­rym nastę­puje dia­gno­styka skóry, oce­niany zostaje sto­pień zanie­czysz­cze­nia, kon­dy­cja skóry i jej sto­pień nawil­że­nia. Jest to ważny etap zabiegu ponie­waż od infor­ma­cji uzy­ska­nych pod­czas dia­gno­styki zależy rodzaj maseczki koń­czą­cej zabieg. Drugi etap to przy­go­to­wa­nie skóry do kawi­ta­cji, wyko­nu­jemy piling enzy­ma­tyczny. Po deli­kat­nym masażu wyko­na­nym na pilingu enzy­ma­tycz­nym wyko­nu­jemy kawi­ta­cję. – zabieg oczysz­cza­nia twa­rzy za pomocą zja­wi­ska kawi­ta­cji czyli wtła­cza­nia pęche­rzy­ków powie­trza w pory skórne w celu ich wypłu­ka­nia. Pęcherzyki powie­trza znaj­dują się w stru­mie­niu wody, który w postaci przy­jem­nej mgiełki skie­ro­wany jest na twarz. Kawitacja jest zabie­giem mało inwa­zyj­nym, nie naru­sza­ją­cym cią­gło­ści skóry, pole­ca­nym szcze­gól­nie przed zabie­gami rege­ne­ru­ją­cymi, liftin­gu­ją­cymi ale i przy mało zanie­czysz­czo­nych skó­rach jako zabieg oczysz­cza­nia. Doskonała dla skór naczy­nio­wych. Kawitację można łączyć z manu­al­nym oczysz­cza­niem skóry — po zabiegu kawi­ta­cji przy­stę­puje się do oczysz­cza­nia manu­al­nego, szcze­gól­nie połą­cze­nie to zdaje egza­min w przy­padku skór śred­nio zanie­czysz­czony przy typie skóry mie­sza­nej. Podczas ostat­niego etapu zabie­gów udzie­lamy porad odpo­wied­niej pie­lę­gna­cji i dobie­ramy kosme­tyki . Wskazaniem do zabiegu są wszyst­kie typy skóry w celu poprawy jej kon­dy­cji. Przeciwwskazania: nowo­twory i stany po ich ope­ra­cyj­nym usu­nię­ciu, ciąża, stany gorącz­kowe nie­zdia­gno­zo­wane, ciężki stan ogólny, obec­ność w tkan­kach ciał obcych meta­licz­nych (roz­rusz­nik serca, apa­rat na zęby), ner­wica wege­ta­tywna znacz­nego stop­nia, osteoporoza.

Pełna oferta zabiegów