Leczenie wrastających paznokci — *klamry*

zabiegi na wrastajace paznokcie klamry 3TOCo to jest wra­sta­jący pazno­kieć? Jest to sytu­acja, gdy boczne czę­ści paznok­cia palu­cha stopy pod­wi­jają się pod ota­cza­jącą go skórę (tak zwany wał paznok­ciowy) i rosnąc wbi­jają się w nią, co wywo­łuje ból i stan zapalny wału paznok­cio­wego. Paznokieć może wra­stać tylko po jed­nej stro­nie albo po obu stro­nach palca rów­no­cze­śnie. Problem wra­sta­ją­cych paznokci doty­czy ludzi w każ­dym wieku nie­za­leż­nie od płci, choć sto­sun­kowo czę­ściej spo­tyka się go u osób młodych.

Występują one zwy­kle, gdy pacjent nie sto­suje się do wymie­nio­nych niżej zale­ceń, a zwłasz­cza gdy nosi zbyt cia­sne buty: wów­czas wystę­puje ból w obrę­bie wału paznok­cio­wego po stro­nie, po któ­rej pazno­kieć wra­sta pod skórę, nasila się zwłasz­cza w cza­sie cho­dze­nia i pod­czas nosze­nia zbyt cia­snych butów Skóra wału paznok­cio­wego po tej stro­nie jest nie­znacz­nie obrzęk­nięta i zaczer­wie­niona. Jeżeli w wyniku zanie­dbań higie­nicz­nych i braku wła­ści­wego lecze­nia doj­dzie do zaka­że­nia bak­te­ryj­nego uszko­dzo­nej skóry, objawy znacz­nie się nasi­lają. Ból jest sil­niej­szy, przy­biera stały cha­rak­ter, cza­sem daje wra­że­nie pul­so­wa­nia. Obrzęk i zaczer­wie­nie­nie w obrę­bie skóry wokół paznok­cia są bar­dzo wyraźne, a jej doty­ka­nie spra­wia pacjen­towi szcze­gól­nie silny ból. Spod skóry pokry­wa­ją­cej wra­sta­jącą część paznok­cia wydo­bywa się, po jej uci­śnię­ciu, nie­wielka ilość męt­nej, cza­sem rop­nej wydzie­liny. W przy­pad­kach bar­dzo zanie­dba­nych zaka­że­nie może obej­mo­wać cały palec, sze­rząc się w obrę­bie tkanki pod­skór­nej (tak zwana ropo­wica palca). Zaczerwieniony, obrzęk­nięty i bole­sny staje się wtedy cały palec. Narasta ziar­nina potocz­nie zwana „dzi­kim mię­sem”, która jest mocno ukrwiona i uner­wiona wów­czas ból bar­dzo się nasila, pacjent nie może cho­dzić. Jedynym ratun­kiem w takiej sytu­acji jest zało­że­nie klamry 3TO, zabieg jest pra­wie bez­bo­le­sny, trwa krótko i daje 100% pew­ność wyle­cze­nia. Klamrę trzeba zało­żyć jak naj­szyb­ciej i czę­sto potrzebne jest włą­cze­nie jed­no­cze­śnie anty­bio­ty­ko­te­ra­pii. Leczenie trwa od kilku tygo­dni do kilku mie­sięcy w zależ­no­ści od stop­nia zaawan­so­wa­nia cho­roby. Zaniechanie lecze­nia może dopro­wa­dzić do zaka­że­nia, cięż­kich powi­kłań a nawet zgonu dla­tego ważne jest aby jak naj­szyb­ciej pod­jąć leczenie.

Zapobieganie wra­sta­niu paznokci spro­wa­dza się do wła­ści­wej codzien­nej pie­lę­gna­cji stóp czyli obci­na­nia paznokci bez zaokrą­gla­nia brze­gów oraz deli­kat­nego odsu­wa­nia skó­rek, naj­le­piej przy pomocy spe­cjal­nych pły­nów do usu­wa­nia skó­rek tak, żeby nie ska­le­czyć wału paznok­cio­wego, zamiast bru­tal­nego wyci­na­nia ich. Nie wolno rów­nież wyry­wać „prze­szka­dza­ją­cych” nam frag­men­tów płytki paznok­cio­wej, bo jest to dużym ura­zem dla paznokcia.

Pełna oferta zabie­gów