Mezoterapia bezigłowa

mezoterapiaMezoterapia bez­i­głowa jest to naj­no­wo­cze­śniej­szy, nie­in­wa­zyjny sys­tem odmła­dza­nia skóry oraz reduk­cji cel­lu­litu i tkanki tłusz­czo­wej. Stanowi alter­na­tywę dla kla­sycz­nej mezo­te­ra­pii igło­wej. Mezoterapia bez­i­głowa wyko­rzy­stuje w swoim dzia­ła­niu zja­wi­sko elek­tro­po­ra­cji. Polega ona na uży­ciu spe­cjal­nej fali elek­tro­ma­gne­tycz­nej wystę­pu­ją­cej w postaci impulsów.

Dociera ona do wnę­trza skóry, jak rów­nież poprzez błonę komór­kową do wnę­trza komórki, co powo­duje, że tera­pia jest bar­dzo efek­tywna. Impulsy elek­tryczne możemy regu­lo­wać, możemy zmie­niać ich czę­sto­tli­wość, dłu­gość i rodzaj. Dzięki temu mamy moż­li­wość zasto­so­wa­nia odpo­wied­niej cha­rak­te­ry­styki impulsu w kon­kret­nej sytu­acji, w zależ­no­ści od rodzaju skóry, czy czę­ści ciała. Równocześnie z mezo­te­ra­pią wyko­nu­jemy mikro­der­ma­bra­zję koń­cówką dia­men­tową, która znaj­duje się w ruchu pul­sa­cyj­nym. Dzięki mikro­der­mo­abra­zji przy­go­to­wu­jemy skórę do lep­szego wchła­nia­nia pre­pa­ra­tów oraz masu­jemy ją zwięk­sza­jąc mikro­cyr­ku­la­cję, doko­nu­jemy dre­nażu lim­fa­tycz­nego, zwięk­szamy ukrwie­nie i dotle­nie­nie. Podstawowym celem mezo­te­ra­pii bez­i­gło­wej jest odmła­dza­nie, nor­ma­li­zo­wa­nie, rewi­ta­li­zo­wa­nie, nawil­ża­nie, toni­zo­wa­nie, roz­ja­śnia­nie plam, spły­ca­nie zmarsz­czek, lifting oraz reduk­cja cel­lu­litu, tkanki tłusz­czo­wej, roz­stę­pów, ujędr­nie­nie biu­stu. Chcąc osią­gnąć ocze­ki­wany efekt sto­su­jemy odpo­wiedni pre­pa­rat. Mamy ich do wyboru ok 15. Mezoterapia bez­i­głowa jest zabie­giem przy­jem­nym i przy­ja­znym, nie wystę­puje żadne uczu­cie dys­kom­fortu, ewen­tu­al­nie lek­kie mro­wie­nie. Dzięki moż­li­wo­ści regu­la­cji para­me­trów, dosto­so­wu­jemy tera­pię do progu odczu­wa­nia klientki. Przeciwwskazania do zabiegu:nowotwory, ciąża, meta­lowe ele­menty w ciele, cho­roby serca, roz­rusz­nik serca, cho­roby żył, epi­lep­sja, nad­wraż­li­wość skóry, stany zapalnych

Mezoterapia bez­i­głowa w tera­pii przeciwzmarszczkowej

Wraz z upły­wem lat skóra się sta­rzeje. Zanikają włókna kola­ge­nowe i ela­styna, spada poziom nawil­że­nia, zwięk­sza się ilość wol­nych rod­ni­ków. Powstają zmarszczki i zmie­nia się się owal twa­rzy. Nie możemy tego pro­cesu powstrzy­mać, ale możemy go znacz­nie spo­wol­nić. W codzien­nej kosme­tyce oraz pod­czas kla­sycz­nych zabie­gów nie jeste­śmy w sta­nie dostar­czyć skó­rze odpo­wied­nich skład­ni­ków odżyw­czych. Nie pozwala na to war­stwa rogowa naskórka. Dzięki zasto­so­wa­niu mikro­der­ma­bra­zji i odpo­wied­niej fali elek­tro­ma­gne­tycz­nej pory otwie­rają się i do wnę­trza skóry oraz przez błonę komór­kową do wnę­trza komórki prze­do­stają się potrzebne sub­stan­cje aktywne. Tkanka zostaje odży­wiona, wydre­no­wana z tok­syn, dotle­niona oraz pobu­dzona do wytwa­rza­nia kola­genu i ela­styny. Skóra rege­ne­ruje się, nawilża, ujędr­nia i wygła­dza. Mezoterapię bez­i­głową można wyko­ny­wać w oko­li­cach oczu. Dla uzy­ska­nia efektu należy pod­dać się serii zabie­gów /co naj­mniej 4/ w odstę­pach 5–10 dni. Dla utrzy­ma­nia efektu dobrze jest powtó­rzyć mezo­te­ra­pię bez­i­głową raz na miesiąc.

Mezoterapia bez­i­głowa w tera­pii anty­cel­lu­li­to­wej i na tkankę tłuszczową

Dzięki moż­li­wo­ści regu­la­cji mocy impulsu możemy sku­tecz­nie zadzia­łać na głę­biej poło­żone war­stwy tkanki tłusz­czo­wej. Dobierając odpo­wiedni do pro­blemu kok­tajl sub­stan­cji aktyw­nych osią­gamy reduk­cję tkanki tłusz­czo­wej, cel­lu­litu, roz­stę­pów oraz ujędr­nie­nie biu­stu. Po prze­pro­wa­dze­niu serii zabie­gów /10–12/ 2,3 razy w tygo­dniu, popra­wia się meta­bo­lizm skóry, co pozwala utrzy­mać efekt przez dłuż­szy czas. Cellulit jest mniej­szy a skóra bar­dziej jędrna. Redukcję tkanki tłusz­czo­wej możemy uzy­skać dzięki moż­li­wo­ści pene­tra­cji pre­pa­ratu do wewnątrz komórki tłusz­czo­wej adipocytu.

Pełna oferta zabiegów