Ostrzykiwanie twarzy i wypełnianie zmarszczek i bruzd kwasem hialuronowym

 

przed                                   po

Zabieg polega na poda­niu usie­cio­wa­nego kwasu hia­lu­ro­no­wego w płyt­sze lub głęb­sze war­stwy skóry w celu wypły­ce­nia lub reduk­cji zmar­szek i bruzd. Najczęściej pod­da­wane iniek­cji są: bruzda nosowo-wargowa, mario­netki, gła­dziny czoła, dolina łez oraz usta. Kwasem hia­lu­ro­no­wym popra­wiamy też gestośc skóry powo­du­jac jej „wypeł­nie­nie” oraz mode­lu­jemy owal poda­jac pre­pa­rat na okostna metoda kaniu­lową . OSTRZYKIWANIE przy­nosi dobre rezul­taty u osób z deli­katną, wiotką, odwod­nioną oraz doj­rzałą skórą, która traci jędr­ność. Dzięki tej meto­dzie w nie­chi­rur­giczny spo­sób można popra­wić kon­dy­cję i gęstość skóry.Efekty sa widoczne natychmiast