MEZOTERAPIA IGŁOWA

Mezoterapia igłowa jest nie­chi­rur­giczną metodą pozwa­la­jącą przy­wró­cić skó­rze piękny, zdrowy wygląd. To jeden z naj­po­pu­lar­niej­szych i naj­sku­tecz­niej­szych zabie­gów rege­ne­ra­cyj­nych. Cechuje go bez­bo­le­sność dzięki znie­czu­le­niu oraz natych­mia­stowa sku­tecz­ność. Zabieg polega na bez­po­śred­nim wstrzyk­nię­ciu w skórę nie­wiel­kich dawek sub­stan­cji lecz­ni­czych w miej­sca zmie­nione cho­ro­bowo. Skład dostar­cza­nego kok­tajlu uza­leż­niony jest od potrzeb pacjentki oraz rodzaju wyko­ny­wa­nego zabiegu. Wstrzykiwane leki to m.in.: kwas hia­lu­ro­nowy, L-karnityna, kofe­ina, inhi­bi­tory ela­stazy, kok­tajle wita­mi­nowe itp. Mezoterapia wyko­ny­wana jest metodą „z ręki”  cie­niutką igłą 27G 1/2, są to igły cień­sze od igieł insulinowych

Mezoterapia jest wyko­rzy­sty­wana w celu odbu­dowy, odży­wie­nia oraz rewi­ta­li­za­cji skóry twa­rzy i ciała. Metodę sto­suje się w lecze­niu cel­lu­litu i roz­stę­pów, a także w kura­cjach ujędr­nia­ją­cych, nawil­ża­ją­cych i odmła­dza­ją­cych. Przynosi zna­czące rezul­taty w pro­fi­lak­tyce łysienia.

Dostarczane skó­rze sub­stan­cje aktywne mają za zada­nie pobu­dzić jej natu­ralne pro­cesy rege­ne­ra­cyjne. Specjalne kok­tajle powo­dują blo­kadę impul­sów komór­ko­wych, które są odpo­wie­dzialne za spa­la­nie ener­gii, przy­swa­ja­nie tłusz­czu oraz przy­spie­sza­nie krą­że­nia. W przy­padku łysie­nia pro­ces zostaje zatrzy­many, a w ok. 20% przy­pad­ków nastę­puje odra­sta­nie wło­sów. Skuteczność mezo­te­ra­pii została rów­nież potwier­dzona w walce z cel­lu­li­tem. Poprawa meta­bo­li­zmu komó­rek tłusz­czo­wych skut­kuje ujędr­nie­niem skóry i cał­ko­wi­tym usu­nię­ciem lub znacz­nym zre­du­ko­wa­niem efektu skórki pomarańczowej.

Rezultaty zabiegu widoczne są po wyko­na­niu serii 6–10  zabie­gów powta­rza­nych przez okres od dwóch do trzech tygo­dni. Po skoń­czo­nej serii zabieg powta­rzamy za pół roku (lub 9 mie­sięcy) od 2–6 zabie­gów co dwa tygodnie.

Po zabiegu skóra może być lekko zaczer­wie­niona, jed­nak już po kilku pierw­szych dniach odzy­skuje swój natu­ralny koloryt.Przed zabie­giem wystar­czy jedy­nie prze­pro­wa­dzić stan­dar­dową kon­sul­ta­cję z KOSMETOLOGIEM

 

< Powrót do góry strony