Mikrodermabrazja korundowa

mikrodermobrazja korundowaNasza oferta zabie­gów oczysz­cza­nia skóry skie­ro­wana jest do wszyst­kich Państwa nie­za­leż­nie od wieku, płci czy rodzaju skóry. Dla każ­dego indy­wi­du­al­nie zostaje dopa­so­wany rodzaj oczysz­cza­nia (manu­alne, kawi­ta­cja, mikro­der­mo­abra­zja). Ważne w pie­lę­gna­cji skóry jest aby przy­naj­mniej dwa razy w roku dokład­nie ją oczy­ścić. Komórki naskórka żyją śred­nio 27 dni potem stają się mar­twe i odpa­dają.Część z nich „nie chce odkleić” się od naskórka i zale­ga­jąc pro­wa­dzi do pato­lo­gii. Oczyszczanie to więc nie tylko usu­nię­cie zaskór­ni­ków to także pozby­cie się mar­twego ma skóra, który nie pozwala np.: dobrze wchła­niać się kre­mom, nawet naj­lep­szy krem działa tylko w kil­ku­na­stu pro­cen­tach. Martwy naskó­rek rów­nież ogra­ni­cza oddy­cha­nie skó­rze przez co cera wydaje się szara, zmę­czona, nie­do­ży­wiona, atroficzna.

Mikrodermabrazja jest rodza­jem mecha­nicz­nego peelingu z jed­no­cze­snym sty­mu­lo­wa­niem odnowy komór­ko­wej. Jest metodą, która pozwala na stop­niowe, kon­tro­lo­wane mecha­nicz­nie ście­ra­nie naskórka, war­stwa po war­stwie aż do uzy­ska­nia żąda­nego efektu. Wyrzucany na powierzch­nię skóry pod wpły­wem ciśnie­nia stru­mień ste­ryl­nych mikro­krysz­tał­ków korundu powo­duje łagodną eks­fo­lia­cję naskórka. W wyniku dzia­ła­nia mecha­ni­zmu zasy­sa­nia próż­nio­wego, na któ­rym oparta jest praca urzą­dze­nia, można zaob­ser­wo­wać dodat­kowe efekty tera­peu­tyczne: rege­ne­ra­cję i uela­stycz­nie­nie skóry, wzmo­żoną cyr­ku­la­cję krwi w obsza­rze zabiegu, lep­sze odży­wie­nie komó­rek, wzmoc­nie­nie mecha­ni­zmów obron­nych skóry, wzrost pro­duk­cji kola­genu i ela­styny. Zabieg jest mało inwa­zyjny, odczu­wamy tylko lek­kie dra­pa­nie. Zabieg jest cał­ko­wi­cie bez­pieczny może być wyko­ny­wany nawet w oko­li­cach oczu i ust. Mikrodermoabrazję korun­dową możemy łączyć z mikr­ro­der­mo­abra­zją dia­men­tową bądź z manu­al­nym oczysz­cza­niem skóry – decy­zję zawsze podej­muje kosme­tyczka. Podczas ostat­niego etapu zabie­gów udzie­lamy porad odpo­wied­niej pie­lę­gna­cji i dobie­ramy kosme­tyki . Wskazaniem do zabiegu są: peeling twa­rzy i ciała, sta­rze­nie skóry — zapo­bie­gaw­czo i lecz­ni­czo, foto­sta­rze­nie, zro­go­wa­ce­nia i pro­saki, zagłę­bie­nia i nie­rów­no­ści skóry, skóra łojo­to­kowa, zmarszczki i linie, plamy i prze­bar­wie­nia, roz­stępy, bli­zny poura­zowe, bli­zny potrą­dzi­kowe, trą­dzik zaskór­ni­kowy i skóra atro­ficzna. Efekty są widoczne już po pierw­szym zabiegu. W przy­padku blizn i prze­bar­wień zale­cane jest wyko­na­nie kilku zabie­gów w 10 dnio­wych odstę­pach czasu. Zabieg nie posiada przeciwskazań.

Pełna oferta zabiegów