KWAS HIALURONOWY

 

Oferujemy pełną gamę zabie­gów z kwa­sem hialuronowym:

- zabiegi z mezo­te­ra­pii igło­wej, w któ­rych wyko­rzy­stu­jemy nie­usie­cio­wane kwasy hia­lu­ro­nowe; WYKONUJEMY 6–8 ZABIEGÓW, EFEKT UTRZYMUJE SIĘ 9–12 MIESIECY

–zabiegi wypeł­nia­jące zmarszczki i bruzdy z zasto­so­wa­niem wysoko sie­cio­wa­nych kwa­sów hia­lu­ro­no­wych m.in. do opra­co­wa­nie lwiej zmarszczki, gła­dzin czoła, doliny łez, zmarsz­czek  i bruzd nosowo-wargowych, mario­ne­tek, zmarsz­czek pala­cza, wypeł­nia­nia i kon­tu­ro­wa­nia ust, reduk­cji „cho­mi­ków” i „dru­giego „pod­bródka; WYKONUJEMY jeden! ZABIEG, EFEKT jest natych­mia­stowy i  UTRZYMUJE SIĘ 12–18 MIESIĘCY

NICI PDO

Proponujemy Państwu alter­na­tywę chi­rur­gicz­nego liftingu twa­rzy mia­no­wice nici chi­rur­giczne, które wpro­wa­dza się w skórę celem uzy­ska­nia rusz­to­wa­nia kola­ge­no­wego, pod­cze­pione i pozo­stają i wbu­do­wują się  w skóre  two­rząc natu­ralny lifting widoczny natych­miast po zabiegu; możemy w ten spo­sób doko­nać korekty wiot­kich par­tii twa­rzy (ciała)„ kurzych łapek, zmar­szek i bruzd, możemy także pod­nieść opa­da­jące brwi, powieki, kaciki ust, doko­nać liftu szyi, brzu­cha, ud ‚ramion; EFEKT UTRZYMUJE SIĘ OKOŁO 3LAT

 

 

baby BOTOX

Wykonujemy zabiegi z wyko­rzy­sta­niem pre­pa­ratu tok­syny botu­li­no­wej, które para­li­żują mię­śnie z efek­tem mniej „sztucz­nym” oraz pra­cu­jemy na botok­sie w celach nie lecz­ni­czych a kosme­to­lo­gicz­nych poda­jąc pre­pa­rat w mię­śnie odpo­wie­dzialne za wywo­ła­nie zmarsz­czek i bruzd ; naj­bar­dziej popu­larne miej­sca iniek­cji to czoło i oko­lice oczu– czyli tzw. zmarszczki dyna­miczne, efekt para­liżu zaczyna się od tygo­dnia po poda­niu do około 6–8 miesięcy

MANIKIU pep­ty­dowy

…brzmi tajem­ni­czo. Jest to nowy rodzaj sty­li­za­cji paznokci, który został opra­co­wany w Stanach Zjednoczonych. Pozornie nie­wiele różni się od powszech­nego mani­kiuru. Zaczyna się od typo­wego przy­go­to­wa­nia:  nada­jemy sto­sowny kształt płyt­kom paznokci i odsu­wamy skórki a następ­nie nakła­damy lakier. Zamiast nor­mal­nego lakieru mani­kiu­rzystka nałoży na nasze paznok­cie odżywkę. Cóż to takiego? Preparat ten łączy zalety wytrzy­ma­łego  lakieru i odżywki,  który dzięki spe­cjal­nej recep­tu­rze prze­trwa na paznok­ciach znacz­nie dłu­żej niż pro­sty lakier. Po takim malo­wa­niu pre­pa­ra­tem Shellac  paznok­cie lśnią, są odporne na uszko­dze­nia. Lakier nie odpry­skuje, nie robi się matowy i w  per­fek­cyj­nym sta­nie pozo­staje na paznok­ciach przez dwa tygo­dnie!!!.  Efekt takiego mani­kiuru jest świetny:). Malowanie paznokci roz­kłada się na dwa etapy – malo­wa­nie bazy i dwóch warstw pre­pa­ratu. potem całą dłoń umiesz­cza się pod spe­cjalną lampę, co powo­duje, że paznok­cie są od razu gotowe! POLECAMY I GORĄCO ZACHĘCAMY!!!