o nas

Studio Słońca i Wizażu VIVA zostało zało­żone 17 sierp­nia 1998 roku. Najpierw mie­ściło się w daw­nym Domu Handlowym „Kłos”, potem na Alei Wojska Polskiego , od 1999 r. mam swój lokal w Rynku i tak też podą­żali za nami nasi stali klienci.

Wraz ze zmianą miej­sca roz­sze­rzał się też wachlarz usług.

Na początku posia­da­łam tylko sola­rium i kilka serii kosme­ty­ków, potem dołą­czył gabi­net kosme­tyczny, roz­bu­do­wana została dro­ge­ria  a od 2009r powstał gabi­net medy­cyny este­tycz­nej - wszystko dla zaspo­ko­je­nia potrzeb naszych klien­tów, zgod­nie z ich suge­stiami i proś­bami. W pla­nach mam dal­szą roz­bu­dowę studia.

” …tylko ten jest w życiu szczę­śliwy, kto oddaje się swo­jej pasji bez reszty, bez końca (…) praw­dziwa pasja tak jak miłość nigdy nie ustaje”

mogę więc powie­dzieć, że jestem szczę­śliwa. Fascynacja kosme­tyką, a wła­ści­wie der­ma­to­lo­gią naro­dziła się gdy byłam nasto­latką. Już wtedy wie­dzia­łam, że będę uczyła się w tym kie­runku i tak zosta­łam kosmetologiem.

Gabinet kosme­tyczny pro­wa­dzę oso­bi­ście, spe­cja­li­zuję się w z zabie­gach medycz­nych na twarz w szcze­gól­no­ści pasjo­nuje mnie medy­cyna este­tyczna sze­roko pojęta: wypeł­nia­nie kwa­sem hia­lu­ro­no­wym bruzd i zmarsz­czek, mezo­te­ra­pia igłowa szcze­gól­nie w walce z łysie­niem nie­an­dro­gen­nym oraz  PRP czyli oso­cze boga­to­płyt­kowe. Lubię zgłę­biać wie­dzę skór naczy­nio­wych i dzięki wyso­kiej jako­ści urzą­dze­niom usu­wam nie­chciane roz­sze­rzone naczynka i tele­an­giek­ta­zje.  Specjalizuję się rów­nież w zabie­gach medycz­nych na stopy: sku­tecz­nie leczę wra­sta­jące paznok­cie zakła­da­jąc róż­nego rodzaju klamry, usu­wam odci­ski i modzele krótko mówiąc dbam o piękne i zdrowe stopy.

Zapraszam do naszego stu­dia wszyst­kich tych, któ­rzy jesz­cze nas nie znają i tych dzięki któ­rym jeste­śmy – naszych sta­łych klien­tów. Zapewniamy miłą atmos­ferę, fachową obsługę z pro­fe­sjo­nal­nym dobo­rem kosme­ty­ków, per­fek­cjo­nizm i wysoką jakość usług a przede wszyst­kim uśmiech, dys­kre­cję i pomoc w każ­dej bran­żo­wej sprawie.

Barbara Chęcińska