Oczyszczanie twarzy

oczyszczanie twarzyNasza oferta zabie­gów oczysz­cza­nia skóry skie­ro­wana jest do wszyst­kich Państwa nie­za­leż­nie od wieku, płci czy rodzaju skóry. Dla każ­dego indy­wi­du­al­nie zostaje dopa­so­wany rodzaj oczysz­cza­nia (manu­alne, kawi­ta­cja, mikro­der­mo­abra­zja). W pie­lę­gna­cji skóry ważne jest aby przy­naj­mniej dwa razy w roku dokład­nie ją oczy­ścić. Komórki naskórka żyją śred­nio 27 dni potem stają się mar­twe i odpa­dają.Część z nich „nie chce się odkleić” od naskórka i zale­ga­jąc pro­wa­dzi do pato­lo­gii Oczyszczanie to więc nie tylko usu­nię­cie zaskór­ni­ków to także pozby­cie się mar­twego naskórka, który nie pozwala np.: dobrze wchła­niać się kre­mom, nawet naj­lep­szy krem działa tylko w kil­ku­na­stu pro­cen­tach.  Martwy naskó­rek rów­nież ogra­ni­cza oddy­cha­nie skó­rze przez co cera wydaje się szara, zmę­czona, nie­do­ży­wiona, atro­ficzna. Zabieg manu­al­nego oczysz­cza­nia skóry roz­po­czyna się wywia­dem kosme­tycz­nym, po któ­rym nastę­puje dia­gno­styka skóry, oce­niany zostaje sto­pień zanie­czysz­cze­nia, kon­dy­cja skóry i jej para­me­try nawil­że­nia. Jest to ważny etap zabiegu ponie­waż od infor­ma­cji uzy­ska­nych pod­czas dia­gno­styki zależy dobór tech­niki oczysz­cza­nia i rodzaj maseczki koń­czą­cej zabieg (ina­czej postę­pu­jemy w przy­padku skóry trą­dzi­ko­wej, ina­czej w przy­padku skóry naczy­nio­wej). Drugi etap to przy­go­to­wa­nie skóry do oczysz­cza­nia. Na począ­tek emul­gu­jemy twarz mlecz­kiem lub żelem następ­nie wyko­nu­jemy piling enzy­ma­tyczny, ziar­ni­sty lub masaż twa­rzy ( decy­zję podej­muje kosme­tyczka w opar­ciu o uzy­skane infor­ma­cje uzy­skane pod­czas dia­gno­styki) i ukła­damy wygod­nie pacjenta pod wapo­zo­nem. Podczas 15 minu­to­wej aro­ma­te­ra­pii i muzy­ko­te­ra­pii otwie­rają się pory skórne. Następuje etap trzeci: manu­alne oczysz­cza­nie skóry. Za pomocą spe­cjal­nie dobra­nej tech­niki usu­nięte zostają zaskór­niki otwarte i zamknięte. Przechodzimy do ostat­niego etapu: wyci­sze­nia skóry po  zabiegu i zamknię­cia porów skór­nych przy pomocy odpo­wied­nio dobra­nej maseczki. Podczas ostat­niego etapu zabie­gów udzie­lamy porad odpo­wied­niej pie­lę­gna­cji i dobie­ramy kosme­tyki . Wskazaniem do zabiegu są skóry o widocz­nych otwar­tych porach skór­nych, prze­tłusz­cza­jące się, tłu­ste i trądzikowe.

Pełna oferta zabiegów