Odciski i pękające pięty

odciski, pielegnacja pietZabieg chi­rur­gicz­nego usu­wa­nia odci­sków modzeli, nagniot­ków wyko­ny­wany jest na naj­wyż­szej kla­sie sprzę­cie nie­miec­kiej firmy Gerlach. Usuwanie odbywa się przy pomocy fre­zów próż­nio­wych i daje 90% pew­ność, że odcisk czy modzel nie odbu­duje się. Każdy pacjent jest dokład­nie dia­gno­zo­wany, oce­niane są wady stopy bo to one są przy­czyną rodzą­cych się odci­sków. Udzielamy porad jak dbać o stopy aby mogły się cie­szyć jak naj­lep­szą kon­dy­cją przez wiele lat.Z naszego 15 let­niego doświad­cze­nia wynika, że to nie­wie­dza czę­sto pro­wa­dzi do dys­funk­cji i cho­rób stóp, to pod­czas wizyt w naszym stu­dio pacjent czę­sto dowia­duje się po raz pierw­szy, że ma scho­rze­nie, które towa­rzy­szy mu od wielu lat. Najczęstszą przy­czyną powsta­wa­nia odci­sków, bólu i pie­cze­nia śród­sto­pia jest pła­sko­sto­pie poprzeczne. Dla Państwa zaopa­trzy­li­śmy się w asor­ty­ment medyczny tj. wkładki na każdy rodzaj pła­sko­sto­pia, ortezy, kliny, osłony na hal­luksy, maści na pęka­jące pięty itd. Zapraszamy!

Pełna oferta zabiegów