Zapraszamy do naszej drogerii

W swo­jej ofer­cie posia­damy pro­fe­sjo­nalne kosme­tyki w wer­sjach deta­licz­nych reno­mo­wa­nych firm kosme­tycz­nych współ­pra­cu­ją­cych z kosmetologami.

Dodatkowo wpro­wa­dzi­li­śmy do sprze­daży wkładki orto­pe­dyczne pol­skiej firmy MAZBIT. Posiadamy wkładki na pła­sko­sto­pie poprzeczne i podłużne, osłony na haluksy, wkładki na ostrogi pię­towe oraz róż­nego rodzaju osłony prze­ciw otar­ciom i odciskom. 

Oferowane przez nas pro­dukty można zaku­pić rów­nież za pośred­nic­twem ser­wisu aukcyj­nego Allegro.

moje aukcje na Allegro

* Kliknij, aby zobacz nasze aukcje *

 

Proponujemy pełny asor­ty­ment firm:

  • THALGO,
  • MATIS,
  • GEHWOL,
  • SCHOLL,
  • AVON.
  • MAZBIT