Zabiegi oczysz­cza­nia skóry
Zabieg higie­nicz­nego oczysz­cza­nia twa­rzy — metoda tra­dy­cyjna, manualna 170 zł
Mikrodermoabrazja korun­dowa – zabieg oczysz­cza­nia twa­rzy korun­dem z niwe­la­cją prze­bar­wieni nie­rów­no­ści, małych blizn, bliznowców 220 zł
Mikrodermoabrazja dia­men­towa – zabieg oczysz­cza­nia twa­rzy połą­czony z likwi­da­cją zmian pig­men­ta­cyj­nych, blizn potrą­dzi­ko­wych czę­ścio­wym wyrów­na­niem blizn oparzeniowych 200 zł
Kawitacja – zabieg oczysz­cza­nia twa­rzy za pomocą zja­wi­ska kawi­ta­cji czyli wtła­cza­nia pęche­rzy­ków powie­trza w pory skórne celem ich wypłu­ka­nia, pełny zabieg z maseczką 170 zł
Higieniczne oczysz­cza­nie pleców 170 zł
Pilingi
piling natu­ralny 20 zł
piling enzy­ma­tyczny 25 zł
piling kwa­sami owo­co­wymi AHA+BHA stę­że­nia od 5% do 70% – zabieg polega na nało­że­niu kwa­sów na twarz w celu regu­la­cji gru­czo­łów łojo­wych tzn. nad­mierna pro­duk­cja zostaje zmniej­szona nato­miast w przy­padku skór atro­ficz­nych nie­do­bór zwięk­szony.
Zabieg:
o widocz­nie roz­ja­śnia skórę,
o zmniej­sza pory,
o zmniej­sza prze­bar­wie­nia
o pobu­dza skórę do pracy(cena zależy od zasto­so­wa­nych stężeń)
70 - 250 zł
piling zio­łowy – bar­dzo silny zabieg kon­tro­lo­wa­nego ścią­ga­nia naskórka
Zabieg:
o spłyca pory skórne,
o redu­kuje prze­bar­wie­nia,
o zmniej­sza bli­zny,
o leczy zmiany trą­dzi­kowe,
o popra­wia kon­dy­cje skóry regu­lu­jąc pro­cesy zwią­zane z dys­funk­cją skóry
290 zł
piling kwa­sem mig­da­ło­wym 50% i kwa­sem kojo­wym 10%
Zabieg:
o leczy trą­dzik ponie­waż posiada wła­ści­wo­ści iden­tyczne jak anty­bio­tyk,
o redu­kuje pory skóry, prze­pięk­nie roz­ja­śnia i wygła­dza,
o zni­kają prze­bar­wie­nia i  drobne bli­zny bli­zny,
o regu­luje pro­cesy lipidowo-wodne skóry (zwią­zane z natłusz­cza­niem i nawil­ża­niem),
o popra­wia kon­dy­cje skóry, redu­kuje drobne zmarszczki, ide­al­nie wygładza
200 zł