Zabiegi oczysz­cza­nia skóry

Zabieg higie­nicz­nego oczysz­cza­nia twa­rzy — metoda tra­dy­cyjna, manualna 200 zł
Mikrodermoabrazja korun­dowa – zabieg oczysz­cza­nia twa­rzy korun­dem z niwe­la­cją prze­bar­wieni nie­rów­no­ści, małych blizn, bliznowców 250 zł
Mikrodermoabrazja dia­men­towa – zabieg oczysz­cza­nia twa­rzy połą­czony z likwi­da­cją zmian pig­men­ta­cyj­nych, blizn potrą­dzi­ko­wych czę­ścio­wym wyrów­na­niem blizn oparzeniowych 200 zł
Kawitacja – zabieg oczysz­cza­nia twa­rzy za pomocą zja­wi­ska kawi­ta­cji czyli wtła­cza­nia pęche­rzy­ków powie­trza w pory skórne celem ich wypłu­ka­nia, pełny zabieg z maseczką i manu­al­nym oczyszczaniem 170 zł
Higieniczne oczysz­cza­nie pleców 280 zł