Pilingi

piling natu­ralny lub enzy­ma­tyczny typu gomage 50 zł
piling TCA (trój­e­ty­lo­oc­towy) różne stę­że­nia 30% 40%  od 550 zł
piling kwa­sami owo­co­wymi AHA+BHA –  stę­że­nia od 5% do 70% przy obni­że­niu ph do 1,3;zabieg polega na nało­że­niu kwa­sów na twarz w celu regu­la­cji gru­czo­łów łojo­wych tzn. nad­mierna pro­duk­cja zostaje zmniej­szona nato­miast w przy­padku skór atro­ficz­nych nie­do­bór zwięk­szony. Zabieg: o widocz­nie roz­ja­śnia skórę, o zmniej­sza pory, o zmniej­sza prze­bar­wie­nia o pobu­dza skórę do pracy
(cena zależy od zasto­so­wa­nych stężeń)
100 — 250 zł
piling zio­łowy – bar­dzo silny zabieg kon­tro­lo­wa­nego ścią­ga­nia naskórka Zabieg: o spłyca pory skórne, o redu­kuje prze­bar­wie­nia, o zmniej­sza bli­zny, o leczy zmiany trą­dzi­kowe, o popra­wia kon­dy­cje skóry regu­lu­jąc pro­cesy zwią­zane z dys­funk­cją skóry 400 zł
piling kwa­sem mig­da­ło­wym 50% i kwa­sem kojo­wym 10%
Zabieg:
o leczy trą­dzik ponie­waż posiada wła­ści­wo­ści iden­tyczne jak anty­bio­tyk,
o redu­kuje pory skóry, prze­pięk­nie roz­ja­śnia i wygła­dza,
o zni­kają prze­bar­wie­nia i drobne bli­zny bli­zny,
o regu­luje pro­cesy lipidowo-wodne skóry (zwią­zane z natłusz­cza­niem i nawil­ża­niem),
o popra­wia kon­dy­cje skóry, redu­kuje drobne zmarszczki, ide­al­nie wygładza
250 zł