Zabiegi dla skór dojrzałych

380zł

maska „odżyw­cza moc” dodaje wital­no­ści, deli­kat­nie ujędr­nia, uzu­peł­nia nie­do­bory wita­min i mine­ra­łów dzięki dobro­czyn­nej mocy alg z głę­bin oceanu l00 zł
maska „kura­cja tle­nowa” dzięki reak­tyw­nym czą­stecz­kom tlenu sprawi, że skóra nabie­rze bla­sku a nośni­kowy tlen naprawi szkody wyrzą­dzone przez nie­po­korne szko­dliwe wolne rod­niki, pole­cana szcze­gól­nie dla palaczy 120 zł
maseczka „gala­retka kró­lew­ska” to wyra­fi­no­wany strze­żony paten­tem pro­dukt pocho­dze­nia mor­skiego, zawarty w ampułce wkle­pany w skórę fir­mo­wym masa­żem sta­catto viva zre­du­kuje widoczne oznaki czasu 150 zł
maseczka „gip­sowa pamiątka” to silna maska penetrująco-liftingująca zastyga z wydzie­la­niem cie­pła, wywo­łuje mikro­dr­ga­nia mię­śni bier­nie je sty­mu­lu­jąc ta gim­na­styka sta­tyczna odczu­wana jest sil­nym mro­wie­niem a nawet drga­niem; efekt koń­cowy to widoczna poprawa kon­dy­cji nawet naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cej skóry to kosme­tyczna alter­na­tywa dla nie­in­wa­zyj­nego liftingu 250 zł
maska „nowa ela­stycz­ność” sprawi, że skóra odzy­ska wital­ność, zmarszczki ule­gną znacz­nemu spły­ce­niu skóra nabie­rze jed­na­ko­wej rów­no­mier­nej zdro­wej barwy a wszystko to dzięki kola­ge­nowi pocho­dze­nia rybiego i inhi­bi­to­rowi (blo­ke­rowi) ela­styny pocho­dze­nia roślinnego 150 zł
maseczka „magia hor­mo­nów mło­do­ści” to bar­dzo silna maska tzw lift bez skal­pela, swoją siłę zawdzię­cza pła­tom celu­lo­zo­wym wytwa­rza­nym przez jedwab­niki nasą­czo­nym estro­ge­nami „wyję­tymi” z alg, pozba­wiona estro­ge­nów skóra kobiet w wieku pome­no­pau­zal­nym chło­nie nie­biań­ski napój wyrów­nu­jąc tym samym poziom estro­ge­nów skó­rze, efekt kosmiczny 350 zł
maseczka „krzem i hial­lu­ron” — to luk­su­sowy odmładzająco-liftingujący zabieg, który wykra­cza poza kla­syczną kosmetykę.Już po jed­nym zabiegu skóra będzie wyglądć o 5 lat mło­dziej.
Wysokoskoncentrowane skład­niki aktywne (kwas hia­lu­ro­nowy, kola­gen, krzem mor­ski, czer­wone algi Meristotheca Dakarensis i JaniaRubens) oraz nowa­tor­ski masaż Derma-Stim Massage zapew­niają natych­mia­stowy efekt liftingu. W trak­cie zabiegu apli­ko­wane są dwie maski — kola­ge­nowa z kwa­sem hia­lu­ro­no­wym oraz mode­lu­jąca Cryo-Modelling Mask. Silicium Marine Treatment mode­luje owal twa­rzy, uela­stycz­nia i napina skórę, spłyca zmarszczki i drobne linie, pobu­dza pro­duk­cję kola­genu i elastyny.
380 zł