Zabiegi dla skór odwodnionych

maska „pamięć wodna” zawiera nawil­ża­jącą algę białą która spra­wia, że nośniki wody wtła­czane są głę­boko w skórę, tak więc mamy wyrów­naną gospo­darkę wodną w naskórku. Maska pole­cana zwłasz­cza po lecie i w cza­sie zimy 65 zł
maska „bomba wita­mi­nowa” to nawiiżająco-witaminowa moc algi żół­tej, która oprócz wyrów­na­nia stop­nia nawil­że­nia naskórka zaj­muje się rów­nież nie­do­bo­rami wita­min, zawiera wszyst­kie potrzebne wita­miny i uwal­nia je w razie potrzeby głę­boko w skó­rze dzięki trans­por­te­rom zwa­nym thalgosomy 80 zł
maska „wspa­niała skóra” nawil­ża­jąco — liftin­gu­jąca alga różowa 95 zł
maska „uzdra­wia­jący dotyk” zawiera nawil­ża­jąco – odtok­sycz­nia­jącą algę lami­na­ria, związki zawarte w aldze posia­dają wła­ści­wo­ści odtru­wa­jące, prze­py­chają chłonkę, dre­nują tok­syny, leczą od środka balan­su­jąc wszyst­kie pro­cesy wła­ści­wego funk­cjo­no­wa­nia skóry l00 zł
maska „skarby oce­anu” nawil­ża­jąca i uspa­ka­ja­jąca o wdzięcz­nej nazwie save Marine to wszystko maj lep­sze co można uzy­skać z wody mor­skiej w celu nawil­że­nia i rege­ne­ra­cji skóry zostało zamknięte wła­śnie w tej maseczce 180 zł
maska „uko­je­nie po bia­łym sza­leń­stwie” algowa maseczka pole­cana po spor­tach zimowych,głęboko odży­wia, nawilża i „naprawia„skórę sma­ganą wia­trem i mrozem 150 zł
maska „dotyk zim­nej nor­we­skiej mgły” chło­dząca maska po eks­tre­mal­nym słońcu i sola­rium, pole­cana z masa­żem aromaterapeutyczym 150 zł
maska „uzdro­wie­nie po zimie” kre­mowa maska z vit A połą­czona z nie­za­po­mnia­nym masa­żem wyko­na­nym na ole­jo­wej ampułce vit.A 120 zł
maska „odżyw­cza moc wita­min” dla skór mie­sza­nych które potrze­bują i nawil­że­nia i balan­so­wa­nia tłu­stej strefy T l00 zł
maska „kawio­rowe sza­leń­stwo” maska wpro­wa­dza ampułkę czy­stego kawioru, który dodaje skó­rze nie­sa­mo­wi­tego bla­sku i kon­dy­cji, widok świe­żej, wypo­czę­tej skóry zasko­czy każ­dego a do tego fir­mowy masaż Nele 180 zł
maska „ter­malne źró­dła” głę­boko nawilży Twoją skórę kwa­sem hia­lu­ro­no­wym czy­niąc ją aksa­mitną w dotyku 180 zł
maska „nowe życie” odmieni skórę doty­kiem czy­stego płata kola­ge­no­wego nasą­cza­nego wodą morską 250 zł