Zabiegi na skórę naczyniową

maska „biały sen” na bazie bia­łego kaolinu, uspa­kaja podi­ry­to­waną skórę, widocz­nie ją roz­ja­śnia, spra­wia że naczynka stają się mniej widoczne 60 zł*
maska „uko­je­nie” bazuje na czer­wo­nym kaoli­nie czyli czer­wo­nej glince, któ­rej wła­ści­wo­ści były już znane w sta­ro­żyt­no­ści, maseczka wyci­sza, wyrów­nuje balans naczy­niowy skóry, pole­cana w serii 80zł*
maska „ark­tyczny oddech” cool Marine pro­gram to połą­cze­nie dobro­dziej­stwa alg + kaolinu + strze­żo­nego paten­tem akty­wa­tora sprawi, że naczynka obkur­czą się dzięki bier­nej sty­mu­la­cji mię­śni a chłód maski będziesz odczu­wać jesz­cze przez wiele godzin po wyj­ściu z gabi­netu, efekt uszczel­nie­nie naczyń krwio­no­śnych i odczu­le­nie na ude­rze­nia cie­pła po wej­ściu z zim­nego go cie­płego pomiesz­cze­nia, wypi­ciu lampki wina czy w wyniku stresu; pole­cana szcze­gól­nie latem 195 zł*
maska „pach­nąca przy­goda” to różowa alga sły­nąca z wła­ści­wo­ści koją­cych sprawi, że poczu­jesz się kom­for­towo dzięki nie­sa­mo­wi­temu zapa­chowi, który wydziela się przy zasty­ga­niu maski, maseczka poprzez swoje aro­ma­te­ra­peu­tyczne wła­ści­wo­ści wyci­sza ale także uzu­peł­nia nie­do­bory wita­min i minerałów 195 zł
maska „dotyk róży” to rodzaj maski pene­tru­ją­cej czyli takiej , która ma siłę wpro­wa­dza­jącą ampułkę rose extract zasko­czy każ­dego zapa­chem i uczu­ciem kom­fortu już w trak­cie zabiegu; maseczka uspa­kaja podraż­nie­nia, leczy naczynka i sil­nie nawilża skórę 120 zł
maska „wyci­sza­jąca” soothing mask to rodzaj maski mięk­kiej o kre­mo­wej kon­sy­sten­cji posiada wła­ści­wo­ści kojące, wybie­la­jące i odżyw­cze dzięki algom i ocza­rowi wirgilijskiemu 220 zł
maska „laser na naczynka” to maseczka wpro­wa­dza­jąca ampułkę coope­róse extract mocno uszczel­nia naczynka, zapo­biega nowym pęk­nię­ciom i koagu­luje już popę­kane, jest ratun­kiem dla skór z trą­dzi­kiem różo­wa­tym nawet w jego zaostrzo­nej fazie przy­nosi natych­mia­stową ulgę, skóra prze­staje szczy­pać i piec, rewe­la­cyj­nie leczy i rozjaśnia 250 zł