Zabiegi na skórę trądzikową

maska „matowa skóra” to maseczka z kaolinu mine­ral­nego, który sły­nie z wła­ści­wo­ści absor­bu­ją­cych nad­miar serum, zmniej­sza pory skórne a tym samym zmniej­sza ilość zaskór­ni­ków, pole­cana dla mło­dej skóry w serii 55 zł
maska „zie­lono mi” to maseczka na bazie kaolinu zie­lo­nego, posiada wła­ści­wo­ści leczące nad­mierne rogo­wa­ce­nie miesz­ków wło­so­wych, które towa­rzy­szy każ­demu rodza­jowi trą­dziku mło­dzień­czego, maseczka mocno ściąga pory skore zamy­ka­jąc je w ten spo­sób, daje matowy efekt końcowy 60 zł
maska „papka kam­fo­rowa” pole­cana dla skór trą­dzi­ko­wych, leczy stany zapalne, przy­spie­sza goje­nie i wygła­dza skórę 60 zł
maska „balans dla rów­no­wagi” zawiera 100% algę lami­na­ria, maseczka jest w stu pro­cen­tach maseczką natu­ralną więc jej minu­sem jest zapach(według ocen klien­tów pach­nie morzem, szla­mem, rybami.…) ale olbrzy­mim plu­sem sku­teczne lecze­nie dys­funk­cji zwią­za­nej z trą­dzi­kiem, łojo­to­ko­wym zapa­le­niem skóry, prze­tłusz­cza­niem i sza­rym wyglą­dem skóry, lecze­nie daje zawsze efekt (prak­tyka l0lat lecze­nia tą metodą) ale wymaga serii mase­czek od 6 do 12 w zależ­no­ści od reak­cji skóry, maska odpro­wa­dza złogi i tok­syny do węzłów chłon­nych tak więc oczysz­cza od środka skórę, popra­wia jej stan, kolor, leczy wysię­kowe zmiany, pod­su­mo­wu­jąc rewe­la­cyjna maska w walce z balan­so­wa­niem gru­czo­łów łojowych 150zł*
maska „owsianka” to maseczka otrąbkowo-owsiana mocno oczysz­cza­jąca, doda­jąca wita­min z grupy B dzięki któ­rej wzra­sta jej odpor­ność, leczy trą­dzik, łago­dzi podraż­nie­nia i rewe­la­cyj­nie odtłuszcza 60zł
maska „lniana gala­retka” ma wyci­sza­jące wła­ści­wo­ści dzięki zawar­to­ści sie­mie­nia lnia­nego, świet­nie nadaje się zaraz po zabiegu higie­nicz­nego oczysz­cza­nia skóry bo przez udroż­nione pory skórne wnika głę­boko doko­nuje naprawy po mecha­nicz­nym oczysz­cze­niu, łago­dzi i kom­for­towo chłodzi 70 zł
maska „natych­mia­stowa poprawa” prze­zna­czona jest na stany zapalne, dzięki ampułce thal­go­der­myl, którą wpro­wa­dza dosko­nale maseczka z alg i kaolinu, maska daje natych­mia­stowy efekt: skóra przed chwilą zaczer­wie­niona i boląca staje się jasna i zapo­mi­namy o dys­kom­for­cie wywo­ła­nym przez stany zapalne które spra­wiały nam ból a łusz­cze­nie staje się niewidoczne 95 zł
maska „gip­sowy odlew” połą­czona z ampułką sil­lky extract, silna maseczka dająca gip­sowy odlew naszej twarzy-uwaga prze­ciw­wska­za­nie przy klau­stro­fo­bii, maseczka leczy stany zapalne, zamyka pory skórne i daje efekt mato­wej skóry, ma sil­nie wła­ści­wo­ści lecz­ni­cze przy zabu­rze­niach miesz­ków wło­so­wych, leczy także łojotoki 220 zł