Łysienie androgenne, plackowate, wypadanie włosów

 

Wypadanie wło­sów, łysie­nie andro­genne męż­czyzn i kobiet, łysie­nie plac­ko­wate, łupież — wszyst­kie te przy­padki są jed­nym z naj­częst­szych wska­zań do mezo­te­ra­pii igło­wej. Zabieg wyka­zuje dużą sku­tecz­ność. Dzieje się tak, ponie­waż igła prze­bija się przez war­stwę rogową naskórka co powo­duje znaczne wzmoc­nie­nie struk­tury włosów

Zabieg polega na ostrzy­ki­wa­niu skóry głowy. Wkłucia nastę­pują co 1 — 1,5 cm.  W mikro­iniek­cjach poda­wane są mie­szanki sub­stan­cji aktyw­nych, m.in: wita­miny (np. bio­tyna, dek­span­te­nol),  mikro­ele­menty, ami­no­kwasy, związki prze­ciw­za­palne, wyciągi roślinne i sub­stan­cje popra­wia­jące ukrwie­nie skóry  (np. minok­sy­dyl). Zabieg mezo­te­ra­pii igło­wej koń­czymy ponow­nym odka­że­niem skóry i roz­ma­so­wa­niem miejsc iniekcji.

Proces lecze­nia łysie­nia jest dłu­go­trwały i składa się z  kilku faz:

  • 1. Zabieg należy powta­rzać co 1–2 tygo­dnie przez 2 kolejne mie­siące. Stosowane są duże dawki uderzeniowe.
  • 2. Przez 3 do 5 mie­sięcy, co 4 tygo­dnie wyko­nu­jemy zabiegi dawką umiarkowaną.
  • 3. Niewielką dawkę przy­po­mi­na­jącą poda­jemy co 4–6 miesiące