Zabiegi w gabi­ne­cie kosmetycznym

 • do każ­dej serii skła­da­ją­cej się z 6 zabie­gów ostatni siódmy zabieg GRATIS
 • do każ­dej serii skła­da­ją­cej się z 12 zabie­gów szó­sty i trzy­na­sty zabieg GRATIS + BONUS gra­tis  jed­no­ra­zowa wizyta w sola­rium na dowolną ilość minut (od 1 do 15 min) GRATIS
 • zabiegi usu­wa­nia naczy­nek krwio­no­śnych na dużych obsza­rach wyko­nu­jemy w pakie­tach 12 zabie­gów: — pierw­sze 4 zabiegi 15zł/cm2, - następne 4 zabiegi 30% TANIEJ, - kolejne 4 zabiegi 50% ceny wyjściowej.
 • zabiegi mezo­te­ra­pii bez­i­gło­wej w pakie­tach - 3 zabiegi, za 3 ostatni zabieg zapłać 50% ceny
 • zabiegi mikro­der­mo­abra­zji korun­do­wej – pakiet 6 zabie­gów - pierw­szy zabieg 220zł, kolejne –200zł +piling enzy­ma­tyczny lub PILING na kwa­sach αha+βha GRATIS

 

Stanowisko mani­kiuru

Dla sta­łych klien­tów posia­damy spe­cjalny cen­nik „nasz klient”,  każda kolejna usługa wyko­ny­wana  jest ze zniżką; stały klient to osoba, która przy­naj­mniej raz w mie­siącu korzy­sta ze sta­no­wi­ska manikiuru.

Solarium

 

KARNETY TYGODNIOWE

 • 40 min – 92zł
 • 50 min – 115zł

Karnety obo­wią­zują od ponie­działku do soboty tzn. jak zaczy­namy cho­dzić np.: 10 marca to kar­net ważny jest do 16 marca ‚kar­net jest imienny.

 

KARNETY MIESIĘCZNE

 • 100 min – 250zł
 • 150 min – 345zł

Karnet mie­sięczny obo­wią­zuje  31 dni kalen­da­rzo­wych. Karnety są bez­i­mienne czyli może z nich korzy­stać dowolna ilość osób;

 

Miłe nie­spo­dzianki

 • do każ­dego zabiegu na twarz – epi­la­cja brwi GRATIS,
 • do zabie­gów na twarz powy­żej 150zł masaż twa­rzy GRATIS,
 • trzy razy w roku losu­jemy nie­spo­dzianki dla sta­łych klien­tów, roz­da­jemy zapro­sze­nia na zabiegi kosme­tyczne i na zabiegi na dłonie

JUŻ 9.352 OSÓBY ODEBRAŁY TAKIE ZAPROSZENIE!