Zamykanie naczynek krwionośnych

zamykanie naczynek krwionosnychRozszerzone i pęka­jące naczynka krwio­no­śne na twa­rzy to poważny pro­blem medyczny i este­tyczny dla wielu kobiet w róż­nym wieku. Cera naczyn­kowa powinna być pie­lę­gno­wana z tą samą pie­czo­ło­wi­to­ścią jak cera bar­dzo wraż­liwa. W jej pie­lę­gna­cji należy bowiem zwra­cać uwagę przede wszyst­kim na pro­fi­lak­tykę i wła­ściwą pie­lę­gna­cję skóry. Proponujemy Państwu indy­wi­du­alny dobór pro­fe­sjo­nal­nych kosme­ty­ków,które zno­szą rumień, podraż­nie­nia i uszczel­niają ścianki naczyń krwio­no­śnych  Jednak ani naj­lep­sza pie­lę­gna­cja, ani same metody lecze­nia nie są w sta­nie dopro­wa­dzić do cał­ko­wi­tego ustą­pie­nia tej dolegliwości.Może do tego dojść jedy­nie po zasto­so­wa­niu zabie­gów medy­cyny este­tycz­nej i chi­rur­gii. W naszym salo­nie ofe­ru­jemy metodę zamy­ka­nie naczyń krwio­no­śnych za pomocą ter­mo­lizy Termoliza jest zabie­giem zamy­ka­nia naczy­nek przy pomocy prądu wiel­kiej czę­sto­tli­wo­ści 13,5MHz i napię­ciu do 100Vpp. Przepływ prądu wiel­kiej czę­sto­tli­wo­ści przez naczynko koagu­luje (ścina) krew. Test wraż­li­wo­ści pozwala na dobra­nie opty­mal­nych para­me­trów zabiegu. To metoda szybka, bez­kr­wawa, mało bole­sna i bar­dzo sku­teczna. Mikroczipem dotyka się powierzchni naskórka więc  nie docho­dzi do uszko­dze­nia wierzch­nich warstw skóry. Warto jed­nak pod­kre­ślić, że zabiegi zamy­ka­nia naczy­nek krwio­no­śnych dają naj­lep­sze efekty we wcze­snym eta­pie posze­rze­nia naczyń. Istotne jest aby osoba z pro­ble­mem naczy­nio­wym pod­jęła jak naj­szyb­ciej decy­zję o usu­nię­ciu popę­ka­nych naczy­nek i dal­szym lecze­niu ponie­waż nie zamknięte wylewy pro­wa­dzą do roz­woju  wielu cho­rób skóry m.in. bar­dzo trud­nego i opor­nego w lecze­niu trą­dzika różo­wa­tego, któ­rego poprze­dza rumień dający objawy pie­cze­nia, ude­rza­nia gorąca i nie­to­le­ran­cji jakich­kol­wiek kosme­ty­ków. Zapraszamy ser­decz­nie wszyst­kie osoby z pro­ble­mem naczy­nio­wym na dia­gno­stykę skóry, słu­żymy fachową radą i pomocą.

Pełna oferta zabiegów